Doba využití maxima

Doba využití maxima je poměr elektrické práce za sledované období k maximálnímu zatížení [1]

Tedy doba, po kterou bychom vyráběli (odebírali) elektrickou energii při konstantním výkonu rovném maximu diagramu zatížení tak, abychom vyrobili (odebrali) stejné množství energie, jako kdybychom vyráběli (odebírali) podle diagramu zatížení. Obsah vyznačené plochy v obou diagramech musí být stejný.

Obr.1. Doba využití maxima [2]

Výpočet můžeme použít na libovolně dlouhou dobu (den, týden, měsíc, rok). Rozdílná bude doba využití maxima u jaderné elektrárny (vysoká – základní zdroj) a u fotovoltaické elektrárny (malá), která je odkázána na sluneční záření a jeho intenzitě.

Doba využití instalovaného výkonu

V případě, kdy chceme zjistit využívání elektrárny, můžeme vypočítat takzvanou dobu využití instalovaného výkonu TPi. To vypočítáme tak, že celkovou vyrobenou elektřinu v dané elektrárně za sledované období vydělíme instalovaným výkonem elektrárny. Výsledkem je stanoven v hodinách.

Maximální zatížení v roce nemusí dosáhnout instalovaného výkonu elektrárny, proto se obě hodnoty (doba využití maxima a doba využití instalovaného výkonu) většinou liší.

 

Reference

  1. MÜLLER, Zdeněk. PowerWiki: Elekroenergetika 1 Úvod do elektroenergetiky [online]. Praha, 2017 [cit. 2018-07-31]. Dostupné z: https://www.powerwiki.cz/attach/EN1Podklady/Elektroenergetika-1-Zakladni%20pojmy%20a%20definice.pdf. Prezentace. ČVUT.
  2. NOHAC, Karel. Elektroenergetika 1: Diagram zatížení a jeho pokrývání [online]. Plzeň [cit. 2018-07-31]. Dostupné z: http://home.zcu.cz/~nohac/EE1/CV-EE1-1-DiagramZatizeni.pdf. Prezentace. Západočeská univerzita v Plzni.