Elektrický výkon

Elektrický výkon se značí P, jeho jednotkou je watt (značený písmenem W).

Jedná se o fyzikální veličinu, která vyjadřuje elektrickou práci za jednotku času. Je to druh výkonu, u kterého práci koná elektrická síla.

z Ohmova zákona pak:

Tento vztah platí pouze u stejnosměrného proudu a napětí, kde jsou tyto veličiny konstantní, tedy i el. výkon zůstává stále stejný.

Obr. 1. Průběh napětí, proudu a výkonu ve stejnosměrném obvodu

U střídavého proudu se velikost proudu i napětí v čase stále mění (např. sinusový průběh) počítáme tedy s okamžitou hodnotu střídavého el. výkonu, tedy proudu, napětí v daný okamžik (značíme malými písmeny).

Obr.2. Průběh napětí, proudu a výkonu ve střídavém obvodu.

Tento vztah platí pouze v obvodu bez fázového posunu. Fázový posun je posun mezi napětím a proudem způsobeným indukčností a kapacitou. Značíme ho řeckým písmenem φ (fí) a nazýváme účiník.

El. výkon střídavého el. proudu a napětí se rozděluje na tři složky:

Činný výkon – značíme P, jednotka W (watt)

  • vyjadřuje efektivně využitou (spotřebovanou) elektrickou energii, přeměněnou na jiný druh energie (mechanickou, teplo, atd.)

Jalový výkon – značimé Q, jednotka var

  • nepotřebný, neužitečný, ztrátový výkon. Nevykonává žádnou práci. Vytváří ve spotřebiči magnetické pole

Zdánlivý výkon - značíme S, jednotka VA (voltampér)

  • Jedná se vlastně o celkový výkon obvodu.

 

Elektrický výkon nebo příkon

U elektrických spotřebičů rozlišujeme výkon a příkon.

Do výkonu se zahrnuje pouze ta část práce, která slouží požadovanému účelu (přemění se na požadovaný druh energie, např. u svítidel světelný výkon). Je to tedy vykonaná, užitečná práce za 1 s.

Jako příkon se uvažuje celková spotřebovaná energie (i ta přeměněné na jiné formy energie, u svítidla např. na teplo). Tedy celková, vložená práce za 1 s.

Elektrický obvod příkon a výkon nerozlišuje. Rozdíl je však podstatný pro uživatele příslušného spotřebiče – např. od žárovky hlavně chceme, aby svítila / ne hřála.

 

Ekologická poznámka

Od roku 2001 musí být elektrospotřebiče prodávané v ČR označeny viditelně umístěným energetickým štítkem, který slouží jako základní orientační pomůcka při nákupu elektrospotřebičů. Se spotřebiči energetické třídy E, F a G se v obchodech již nesetkáme, protože v zemích Evropské unie byl prodej těchto spotřebičů zakázán.

Pod barevnou stupnicí energetických tříd obsahuje energetický štítek i další technické údaje o spotřebě vody, kapacity, provozním hluku, atd.

 

Reference

  1. NEČÁSEK, Sláva. Radiotechnika do kapsy. Praha 1: SNTL, 1981. Kapitola Základní elektrotechnické vztahy, s. 12.
  2. Vladimír Haasz, Miloš Sedláček: Elektrická měření – Přístroje a metody. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1998. ISBN 80-01-01717-6
  3. Electrical power. Elektrika [Online]. [Citace: 29. 7. 2018]. Dostupné z:
  4. Elektrický výkon. CEZ [online]. [Citace: 30. 7. 2018]. Dostupné z: