Energetický mix

Energetický mix je libovolný podíl primárních a sekundárních zdrojů energie při výrobě elektřiny. Tyto zdroje lze dělit dle mnoha hledisek, například dle regulovatelnosti nebo dostupnosti. Též je možné na něj pohlížet s ohledem na obnovitelnost zdroje.

Primární – primární zdroje energie jsou přírodní zdroje, které nejsou člověkem nijak transformované.
Lze je rozdělit na neobnovitelné a obnovitelné.

Neobnovitelné zdroje:

 • fosilní paliva – uhlí, ropa, plyn
 • jaderná paliva

Obnovitelné zdroje:

 • vodní energie
 • větrná energie
 • sluneční energie – tepelná, fotovoltaika
 • biomasa
 • geotermální energie

Sekundární (druhotné) – druhotné zdroje energie jsou zdroje vzniklé lidskou činností.

Patří sem:

 • komunální odpad – energetické spalování odpadů
 • vyjeté oleje – hlavně pro vytápění
 • skládkové plyny – vznikají na skládkách komunálního odpadu, při neodplyňování mohou vznikat výbušné směsi, lze použít pro výrobu elektřiny

odpadní teplo – využitím jinak zmařeného tepla lze dosáhnout energetických úspor nebo jej lze využít pro přímou výrobu elektřiny [1]

Energetická bezpečnost

Vhodné složení zdrojů elektrické energie je důležité s ohledem na zajištění energetické bezpečnosti. Energetická bezpečnost zahrnuje vše, co je potřeba zajistit, pro nepřerušované dodávky elektrické energie v dostatečné kvalitě za přijatelné ceny. [2] Elektřina je neskladovatelná. Je možné ji akumulovat a pak dále využívat, ale tyto způsoby není možné využít ve velkém měřítku.  Platí, že součet energie dodané (vyrobené) se musí rovnat součtu energie odebrané (spotřebované). Z tohoto důvodu by vhodný energetický mix měl obsahovat dostatečně množství zdrojů elektřiny, které je možné dostatečně rychle regulovat a dosáhnout tak stability přenosové soustavy. Dále by měl energetický mix obsahovat zdroje energie s ohledem na zásoby fosilních paliv a možnosti využití obnovitelných zdrojů země (geografická poloha).

Je též nutné zohlednit potřebu zdrojů k pokrytí denních výkyvů spotřeby elektřiny. Mix by měl obsahovat zdroje

 • základní (hůře regulovatelné, dodávající levnější elektřinu),
 • pološpičkové a
 • špičkové (dobře regulovatelné, dodávající dražší elektřinu).  

Díky zařazení všech těchto zdrojů do energetického mixu je možné dosáhnout stabilních dodávek elektrické energie za přijatelnou cenu.

Stát může ovlivňovat složení energetického mixu nejen podporou výstavby konkrétních zdrojů, ale také pomocí garantovaných cen a dotací (u nás tzv. zelené bonusy) na určité typy elektrické energie. Těmito dotovanými zdroji jsou hlavně obnovitelné zdroje elektrické energie, čímž stát podporuje ekologickou výrobu oproti méně ekologickým zdrojům.

Reference

 1. MATĚJŮ, Dalibor. Energetika - vybrané pojmy (I): Obnovitelné zdroje energie v energetickém mixu. Tzbinfo [online]. 18.3.2013 [cit. 2018-08-04]. Dostupné z: https://energetika.tzb-info.cz/9668-energetika-vybrane-pojmy-i
 2. Energetická bezpečnost. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-08-04]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Energetick%C3%A1_bezpe%C4%8Dnost