Instalovaný výkon

Instalovaný výkon zdrojů v soustavě je součet jmenovitých činných výkonů výrobních jednotek připojených nebo připojitelných do elektrizační soustavy. Jmenovitým výkonem se rozumí největší trvalý výkon zařízení, pro který jsou vypočítány a postaveny. [1]

Udává se obvykle ve wattech (W), resp. v kilowattech (kW) nebo megawattech (MW).

Z níže uvedeného grafu a tabulky lze vyčíst výrazný nárůst instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren, který byl způsoben podporou solární elektřiny a zlevněním technologií.

V roce 2017 pokrývaly parní elektrárny 50 % instalovaného výkonu. Následovaly je elektrárny jaderné (19 %), solární (9 %), paroplynové (6 %), vodní (5 %), přečerpávací (5 %), plynové a spalovací (4 %) a větrné (2 %). [2]

 

 

 

 

 

Obr. 1,2. Vývoj instalovaného výkonu v ČR [2]

Výroba elektrické energie není v ČR rozprostřena rovnoměrně a výroba je koncentrována do několika krajů. Nejvyšší celkový instalovaný výkon je v kraji Ústeckém. Nejnižší pak na území hlavního města Prahy.

Tab. 1. Rozdělení instalovaného výkonu dle krajů [2]

 

Reference

  1. MÜLLER, Zdeněk. PowerWiki: Elekroenergetika 1 Úvod do elektroenergetiky [online]. Praha, 2017 [cit. 2018-07-31]. Dostupné z: https://www.powerwiki.cz/attach/EN1Podklady/Elektroenergetika-1-Zakladni%20pojmy%20a%20definice.pdf. Prezentace. ČVUT.
  2. ERÚ Energetický regulační úřad: Roční zpráva o provozu ES ČR 2017 [online]. Praha, 2018 [cit. 2018-08-09]. Dostupné z: http://www.eru.cz/documents/10540/462820/Rocni_zprava_provoz_ES_2017.pdf/521bff99-fdcf-4c86-8922-3a346af0bb88