Vyrobená elektřina

Vyrobená elektřina se udává ve watthodinách (Wh), resp. v kilowatthodinách (kWh) či megawatthodinách (MWh). Když tedy elektrárna vyrábí po dobu 10 h při konstantním výkonu 2 MW, celkem je vyrobeno 20 MWh.

Množství vyrobené elektřiny je zaznamenáno v diagramu zatížení. Diagram ukazuje závislost výkonu P (MW) na čase t(h). Diagram může být vztažen na soustavu jako celek, elektrárnu nebo výrobní závod. Pmax je maximální výkon diagramu.

Obr. 1. Průběh diagramu výroby [3]

Rozlišujeme vyrobenou energii brutto – skutečně vyrobená energie, a vyrobenou energii netto, což je hodnota brutto bez energie, kterou zdroj (elektrárna) spotřebovala při procesu výroby elektřiny. [1]

Celková hodnota výroby elektřiny brutto v ČR za rok 2017 činila 87 037,6 GWh, přičemž výroba elektřiny netto byla 81 005,0 GWh. Z této vyrobené elektřiny bylo celkem spotřebováno 60 695,5 GWh. Rozdíl činní 13 036,9 GWh export a ztráty v přenosu 4 374,7 GWh.

Obr. 2. Vývoj výroby elektřiny brutto v ČR [2]

Reference

  1. Svět energie: vzdělávací portál ČEZ. Svět energie: vzdělávací portál ČEZ, Instalovaný výkon a výroba [online]. [cit. 2018-08-09]. Dostupné z: https://www.svetenergie.cz/cz/elektrarny/uhelne-elektrarny/instalovany-vykon-a-vyroba
  2. ERÚ Energetický regulační úřad: Roční zpráva o provozu ES ČR 2017 [online]. Praha, 2018 [cit. 2018-08-09]. Dostupné z: http://www.eru.cz/documents/10540/462820/Rocni_zprava_provoz_ES_2017.pdf/521bff99-fdcf-4c86-8922-3a346af0bb88
  3. NOHAC, Karel. Elektroenergetika 1: Diagram zatížení a jeho pokrývání [online]. Plzeň [cit. 2018-07-31]. Dostupné z: http://home.zcu.cz/~nohac/EE1/CV-EE1-1-DiagramZatizeni.pdf. Prezentace. Západočeská univerzita v Plzni.