Řízení spotřeby

Regulace elektroenergetické soustavy je zásadní úloha, kterou obecně vykonává provozovatel přenosové soustavy. Zajišťuje přenos elektřiny mezi výrobci a distributory, systémové a podpůrné služby, rovnováhu výroby a spotřeby, spolupracuje na přidělování přeshraniční kapacity formou aukcí. [1] K zajištění spolehlivosti a kvality dodávky elektrické energie přispívá také řízení spotřeby.

HDO

V ČR existuje více než 50 let propracovaný systém řízení spotřeby tzv. hromadné dálkové ovládání. HDO je soubor technických prostředků (jako např. vysílače, přijímače, centrální automatiky, přenosové cesty apod.) umožňujících vysílat povely nebo signály za účelem zapínání nebo vypínání spotřebičů, přepínání tarifů. HDO používá pro přenos silová vedení. Svým rozsahem a využitím je HDO v Evropě unikátní. Jedná se o spolehlivý (spolehlivost vyšší než 99 %) a silný nástroj využívaný k:

  • optimálnímu využití sítí,
  • přímé regulaci spotřeby,
  • přímé regulaci výroby,
  • realizaci tarifní politiky.

Základem využívání systému HDO je souhlas zákazníka s tím, že jeho topné spotřebiče budou provozovatelem distribuční soustavy dálkově odblokovány v předem definovaném časovém pásmu, a za to mu je v tomto časovém pásmu počítána spotřeba podle nízkého tarifu, který je cenově výhodnější. U výroben je systém HDO využíván ke stupňovité regulaci výkonu podle stanovených pravidel.

Zákazník s provozovatelem distribuční soustavy uzavírá dohodu, ve které souhlasí s tím, že v době vysokého zatížení sítě (vysoký tarif), případně krizového stavu, je odběr jeho topných spotřebičů blokován. Přínosem pro zákazníka je nižší cena v ostatní denní dobu (nízký tarif).

Prostřednictvím systému HDO již dnes provozovatel distribuční soustavy řídí spotřebu na úrovni 400–700 MW (zhruba 6–9 % zatížení) omezuje špičky diagramu zatížení soustavy, snižuje ztráty, a navíc řídí výrobu v malých decentrálních zdrojích, což výrazně přispívá k optimalizaci provozu distribučních sítí.  Díky HDO je distribuční soustava budována optimalizovaným způsobem za minimálních investičních nákladů. (2)

Tento systém tak v sobě skrývá základní myšlenky Smart Grids. Pomocí vysílače a přijímače signálu HDO je systém v případě krize schopen regulovat spotřebu u připojených uživatelů. Přestože je to jen jedna složka z celého konceptu, v oblasti zabezpečenosti je tento systém velice praktický a funkční. Nevýhodou je, že k HDO nejsou připojeni všichni účastníci na poli energetiky. Dalším faktem je, že zatím funguje jen v rámci země, a tak nezabezpečuje hrozící přeshraniční riziko. (3)

Reference

  1. ČEPS, a.s. Činnosti. ČEPS, a.s. [Online] https://www.ceps.cz/cs/cinnosti.
  2. MPO, sekce 30000. Ekonomické posouzení přínosů a nákladů při zavedení inteligentních měřicích systémů v elektroenergetice a plynárenství. www.mpo.cz. [Online] 2012. https://www.mpo.cz/dokument106754.html.
  3. Holasová, Adéla. Ekonomické zhodnocení modelu konceptu Smart Grids. [Diplomová práce]. Praha : FEL ČVUT v Przae, 2014.