Systémová odchylka

Elektrickou energii ve větším množství neskladujeme. To znamená, že veškerou vyrobenou elektrickou energii v daném okamžiku ihned spotřebujeme. Snažíme se o tzv. vyrovnanou výkonovou bilanci (okamžitá výroba se rovná okamžité spotřebě). V případě nevyrovnané výkonové bilance může dojít ke změnám parametru elektrické energie a tím ovlivnit chod zařízení připojených do elektroenergetické soustavy. Proto se se snažíme predikovat spotřebu energie a na jejím základě nasmlouvat výrobu. Kvůli špatnému odhadu spotřeby elektrické energie a nepředvídatelnosti počasí však nelze predikovat přesně. Také může nastat nečekaný výpadek výroby elektřiny. Proto vzniká výkonová odchylka neboli rozdíl mezi zatížením (aktuální spotřebou elektřiny) a výkonem (aktuální výrobou elektřiny). Celková odchylka, která vznikne v rámci jedné hodiny se pak nazývá systémová odchylka.

V České republice finančně vyhodnocuj systémovou odchylkou operátor trhu s elektrickou energií OTE. Pro každou obchodní hodinu nasmlouvá množství dodávek elektřiny do soustavy a odběru ze soustavy. Všechny odběry a dodávky musí být přiřazeny tzv. subjektu zúčtování. [1]

Subjekt zúčtování (SZ) není každý odběratel (domácnost) elektrické energie ze sítě, ale každý odběr elektřiny ze sítě (nebo dodávka do sítě) musí být přiřazena k nějakému účastníku trhu. Z toho vyplívá, že SZ je účastník trhu, který má platnou smlouvu o zúčtování odchylek a plně zodpovídá za svou odchylku. Ke dni 9. 7. 2018, dle aktuální seznamu všech registrovaných účastníků, má platnou smlouvu 115 subjektů. [3] SZ může elektřinu vyrábět, dodávat koncovým zákazníkům, poskytovat podpůrné služby, prodávat nebo kupovat od jiných účastníků.

Systémová odchylka nastává při rozdílu mezi skutečným dodaným (odebraným) množstvím a sjednaným množstvím. Každý subjekt zúčtování je odpovědný za odchylku, kterou způsobil. V ČR v rámci OTE lze automaticky převést odchylku subjektu na jiný zvolený subjekt, za kterého bude následně vyhodnocena celková odchylka. Systémová odchylka v každé obchodní hodině je konečný stav skutečných dodávek a odběrů všech subjektů zúčtování. Skutečné množství dodané nebo odebrané elektřiny jsou dostupné na základě dat obchodního měření. [2]

Zásadním subjektem, který má na starosti vyrovnáván systémové odchylky je provozovatel přenosové soustavy ČEPS. Ten zajišťuje bezpečný a spolehlivý provoz elektroenergetické přenosové soustavy. ČEPS již fyzicky vyrovnává systémovou odchylku do rovnovážného stavu. Pracuje s regulační energií, kterou získává z různých zdrojů (podpůrné služby…).

Zúčtovací cena odchylky

Celková zúčtovací cena odchylky je vyšší než samotné náklady na regulační energii. Příjem z odchylek předává OTE provozovateli přenosové soustavy ČEPSu na úhradu regulační energie. Ten musí uhradit náklady za aktivovanou regulační energii, ale i za rezervovaný výkon regulační energie. V případě nízké ceny odchylky upravuje konečnou limitní cenu energetický regulační úřad (ERÚ) [1].

V roce 2016 zúčtovací cena odchylky byla stanovena takto:

 • byla-li systémová odchylka záporná nebo rovna nule, byla zúčtovací cenou odchylky ve směru systémové odchylky nejvyšší nabídková cena regulační elektřiny dodaná v této obchodní hodině pro vyrovnání záporné systémové odchylky a uhrazená operátorem trhu poskytovateli regulační elektřiny; byla-li takto stanovená cena nižší než cena stanovená cenovým rozhodnutím ERÚ, použila se cena stanovená ERÚ
 • byla-li systémová odchylka kladná, byla zúčtovací cenou odchylky ve směru systémové odchylky nejvyšší nabídková cena regulační elektřiny dodaná v této obchodní hodině pro vyrovnání kladné systémové odchylky a uhrazená operátorem trhu poskytovateli regulační elektřiny; byla-li takto stanovená cena nižší než cena stanovená cenovým rozhodnutím ERÚ, použila se cena stanovená ERÚ
 • v případě, že pro některou obchodní hodinu nebyla obstarána žádná elektřina jako regulační energie prostřednictvím aktivací podpůrných služeb, ani na vyrovnávacím trhu s regulační energií nebo ze zahraničí na základě smlouvy, použila se zúčtovací cena podle cenového rozhodnutí ERÚ [2]

Protiodchylka

Protiodchylka je taková odchylka subjektu zúčtování, která jde proti směru systémové odchylky. Je to způsob, jak poskytovatelé elektrické energie mohou šetřit. Když zjistí přebytek výkonu, mohou spekulovat na tzv. protiodchylku tím, že vyrobí méně elektrické energie. Tím ušetří náklady za palivo.

 • Příklad: Celková systémová odchylka je kladná z toho důvodu, že některý ze subjektů neodebral nasmlouvané množství energie. Proto druhý subjekt zúčtování, který dodává energie může na základě rychlé reakce snížit nasmlouvaný výkon. Tím ušetří na palivu, a ještě dostane zaplaceno podle níže uvedeného postupu. [1]

Zúčtovací cena této protiodchylky je pro každou obchodní hodinu stanovena operátorem trhu následovně:

 • byla-li systémová odchylka záporná nebo rovna nule, zúčtovací cenou protiodchylky byl vážený průměr cen z aktivované kladné regulační energie (včetně vyrovnávacího trhu);
 • nebyla-li v této obchodní hodině dodaná žádná elektřina pro zajištěni rovnováhy, byla použita cena podle cenového rozhodnutí ERU [2]

Finanční ohodnocení odchylek

Výsledná zúčtovací cena pro subjekt zúčtování je dána součinem velikosti odchylky a zúčtovací ceny. Při využití regulační energie z vyrovnávacího trhu nebo pomocí minutových záloh je zúčtovací cena rovna nejdražší zakoupené regulační energie.

 • Příklad: Celková systémová odchylka byla záporná o velikosti 35 MW. Subjekt zúčtování XYZ způsobil zápornou odchylku 10 MW po dobu celé obchodní hodiny. Dispečer pro pokrytí celé odchylky aktivoval 20 MW za 300 Kč/hod, dále 10 MW za 450 Kč/hod a 5 MW za 600 Kč/hod. Subjekt zúčtování zaplatí 10*600 = 6000 Kč za způsobenou odchylku.

Díky tomu je příjem ze systémových odchylek kladný.

V případě využití plně automatizovaného systému (sekundární regulace) bylo pro rok 2016 zúčtovací cena odchylky (C) stanovena následujícím vzorcem:

 • v případě, že je v dané obchodní hodině systémová odchylka (SO) záporná nebo rovna nule:
  C = 2350 + 5,5 * |SO| [Kč/MWh; MWh],
 • v případě, že v dané obchodní hodině je systémová odchylka kladná:
   C = 1 + 3,5 * |SO| [Kč/MWh; MWh]
  [6]

Vyhodnocení odchylek

Výpočty a ocenění všech odchylek SZ provádí systém OTE každý kalendářní den vždy za předešlý den. Následně se provádí měsíční vyhodnocení, kde mohou být případné opravy. Výsledné výpočty jsou dostupné na veřejném webovém portálu OTE. Souhrnná statistika systémových odchylek je dostupná na stránkách OTE

Zúčtovací cena odchylky a protiodchylky v roce 2016

Průměrná cena odchylky v závislosti na znaménku systémové odchylky v letech 2014–2016 [2]

 

Reference

 1. Žert František, Analýza regulační energie v ČR, ČVUT 2017
 2. OTE a.s., Roční zpráva o trhu s elektřinou a plynem v roce 2016, 2017
 3. OTE a.s., Seznam účastníků trhů, http://www.ote-cr.cz/registrace-a-smlouvy/seznam-ucastniku-trhu, 9. 7. 2018