Distribuční soustava

Distribuční soustava slouží k distribuci elektrické energie k odběratelům. V České republice je tvořena sítěmi 110 kV a nižšími. Přenáší výkon na kratší vzdálenosti. Jednotlivé oblasti distribuční soustavy se svým zapojením vzájemně neovlivňují, protože nejsou propojeny a přenosovou soustavu ovlivňují zejména svým odebraným či dodaným elektrickým výkonem. [1]

 

Obr.1. Distribuční soustava [1]

Napěťové hladiny distribuční soustavy jsou: 110 kV, 22 kV (určité oblasti 35 kV), 0,4 kV.

Provozovatelé distribuční soustavy jsou v České republice tři. Příslušní jsou dle místa odběru a není možné distributora zvolit (na rozdíl od dodavatele). Platba za distribuci je součástí ceny el. energie a odvíjí se od množství odebrané elektřiny (Kč/MWh). Distribuční sazba se liší dle konkrétního dodavatele a distribuční sazby. Distributorovi dále náleží poplatek za rezervovaný výkon (známý též jako poplatek za jističe). Tento poplatek není ovlivněn množstvím spotřebované energie. Výše poplatku je odvozena od hodnoty hlavního jističe před elektroměrem.

Pro připojení nového odběrného místa je nutné zažádat právě u příslušného distributora elektrické energie dle územní příslušnosti. Provozovatel je povinen připojit každého a umožnit distribuci elektřiny každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování distribuční soustavy, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro distribuci nebo při ohrožení spolehlivého provozu distribuční soustavy. [7]

Distributoři el. energie v ČR:

  • PREdistribuce, a.s.(Praha a Roztoky)
  • E.ON Distribuce, a. s. (jižní Čechy, jižní Morava)
  • ČEZ Distribuce, a.s. (zbytek ČR)

 

 

ČEZ [3]

E.ON [2]

PRE [4]

Plošný rozsah oblasti (km2)

              52 001

               26 499

-

Počet odběrných míst

        3 649 486

          1 513 973

-

VVN 110 kV (km)

                9 845

                  2 387

206,8

VN 22 kV, 35 kV (km)

              50 698

                21 991

3 872

NN 0,4 kV (km)

            103 721

                38 912

7 975

Stav k:

      31.12.2017

               2017

31.12.2016

Tab.1. Rozloha oblastí jednotlivých distribučních soustav.

 

Obr. 2. Oblasti působností jednotlivých distribučních soustav [4]

HDO – Hromadné dálkové ovládání

Hromadné dálkové ovládání používá distributor elektrické energie k dálkovému spínání spotřebičů s větším odběrem. Mezi tyto spotřebiče patři bojlery, elektrokotle, akumulační kamna, tepelná čerpadla atd. Signál přepíná mezi vysokým tarifem (VT) a nízkým tarifem (NT).

Signál HDO je vysílán (modulován) na všech fázových vodičích z vn rozvodny. Projde přes vn/nn transformátory a dále se šíří ke koncovým zákazníkům. Signál HDO je možné identifikovat v libovolném místě sítě, do které je signál vysílán. U koncových zákazníků je namontován přijímač HDO (samostatně nebo jako součást elektroměru), který na předem nastavený signál sepne/vypne dané spotřebiče a přepne vícesazbový elektroměr. Na ostatní signály, pro které není nastaven, nereaguje.

V době sepnutí NT je veškerá spotřebovaná elektřiny počítána za ceny nízkého tarifu. Mimo dobu vyhrazenou sepnutím NT není možné dané spotřebiče s velkým odběrem zapnout. Kompenzací za toto omezení je nižší cena elektrické energie v době NT.

Časy spínání HDO jsou závislé na distributorovi a lokalitě. Rozpisy časů spínání jsou uvedeny na stránkách distributora. Na konkrétním přijímači HDO jsou uvedeny kódy, které jsou uvedeny v tabulce distributora s konkrétními časy spínání. [5] Spínání HDO se týká odběratelů, kteří využívají dvoutarifní distribuční sazby (domácnosti i podnikatelé). Například ČEZ Distribuce nabízí specifická pásma spínání nejen pro odběrná místa využívající akumulační ohřev teplé vody, nebo vytápění, přímotopy, ale i speciální tarify pro odběrná místa, která nabíjí elektromobily (NT v nočních hodinách). Dále například spíná přes HDO i odběrná místa, která využívají elektrickou energii k chlazení (zimní stadiony), závlaze. Oblíbeným produktem jsou i tarify s víkendovou sazbou NT. [6]

 

 

Reference

  1. GALETKA, Martin. Přenosová soustava elektrické energie. TZB-info [online]. 2016 [cit. 2018-07-11]. Dostupné z: https://energetika.tzb-info.cz/elektroenergetika/13676-prenosova-soustava-elektricke-energie
  2. E.ON Distribuce, a.s.: POPIS DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY E.ON DISTRIBUCE, a.s. [online]. 2017 [cit. 2018-07-20]. Dostupné z: https://www.eon-distribuce.cz/o-nas/distribucni-soustava/technicke-informace/elektrina/-a12371---5u6_Kkv1/popis-distribucni-soustavy
  3.  ČEZ Distribuce: Technická data [online]. 2018 [cit. 2018-07-20]. Dostupné z: https://www.cezdistribuce.cz/cs/distribucni-soustava/technicka-data.html
  4. PREdistribuce: Technické informace [online]. 2016 [cit. 2018-07-20]. Dostupné z: https://www.predistribuce.cz/cs/distribucni-sit/technicke-informace/
  5. Mylms ... web o elektronice: HDO a noční proud - jak to vlastně funguje [online]. 2018 [cit. 2018-07-20]. Dostupné z: https://www.mylms.cz/text-hdo-a-nocni-proud-jak-to-vlastne-funguje/
  6. ČEZ Distribuce: PÁSMA PLATNOSTI VYSOKÉHO TARIFU (VT) A NÍZKÉHO TARIFU (NT) [online]. 2018 [cit. 2018-07-23]. Dostupné z: https://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/cezdistribuce_pasmaplatnostintavt_prubehove_mereni.pdf
  7. Moje energie: Elektroenergetika - Legislativa [online]. [cit. 2018-07-24]. Dostupné z: http://www.mojeenergie.cz/cz/elektroenergetika-legislativa#distributor