Výrobce elektřiny

Každý výrobce musí mít přidělenou licenci od Energetického regulačního úřadu. Výrobce má právo na připojení k síti, pokud splňuje dané podmínky, dále má právo na přepravu vyrobené elektřiny a její prodej dalším subjektům. Kromě prodeje elektřiny obchodníkům může výrobce poskytovat tzv. podpůrné služby provozovateli přenosové soustavy (ČEPS, a. s.) – jedná se o zvýšení nebo snížení dodávky energie na pokyn dispečinku, který těmito zásahy reguluju rovnováhu v soustavě. [1]

Největším výrobcem elektřiny v České republice patří společnost ČEZ s instalovaným výkonem 14,9 GW (rok 2017). [4]

Povinnosti výrobce elektřiny

Licence

Licence na výrobu elektřiny se udělují na 25 let, pokud není vlastnické nebo jiné užívací právo k energetickému zařízení kratší. Udělení licence je zpoplatněno 1.000 Kč do 1 MW, 10.000 Kč od 1 MW.[3]

Žadatelem o licenci může být fyzická nebo právnická osoba. Obecnými předpoklady jsou dosažení věku 18 let, svéprávnost, bezúhonnost a odborná způsobilost žadatele o udělení licence.

Požadavek bezúhonnosti se vztahuje v případě právnické osoby na všechny členy statutárního orgánu žadatele o licenci i na všechny členy statutárního orgánu právnické osoby, která je členem statutárního orgánu žadatele, i na odpovědného zástupce žadatele o licenci.

Odborná způsobilost žadatele nebo odpovědného zástupce právnické osoby se neprokazuje pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů do instalovaného výkonu 20 kW včetně. Odborná způsobilost může být splněna tímto vzděláním a praxí:

  • ukončeným vysokoškolským vzděláním technického směru a min. 3 roky praxe v oboru nebo úplným středním odborným vzděláním technického směru s maturitou a min. 6 lety praxe v oboru;
  • u výroby elektřiny do instalovaného výkonu výroby 1 MW včetně a samostatného distribučního zařízení elektřiny s instalovaným výkonem do 1 MW včetně postačuje vyučení v oboru a min. 3 roky praxe v oboru nebo osvědčení o rekvalifikaci k provozování malých energetických zdrojů nebo obdobné osvědčení, vydané v jiném státě (tuto rekvalifikaci a osvědčení lze získat u Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů).


Výrobce elektřiny, mimo výrobce s instalovaným výkonem nižším než 200 kW, musí prokazovat své finanční předpoklady. Tím se rozumí schopnost žadatele finančně zabezpečit provozování činnosti a schopnost zabezpečit současné a budoucí závazky nejméně na období 5 let.

Výrobce musí splnit též technické předpoklady, kterými se rozumí osvědčení o bezpečnosti v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v souladu s technickou dokumentací. Tuto skutečnost prokáže výchozí revizí energetické zařízení případně pravidelnou nebo provozní revizí u staršího zařízení. Doklad osvědčující bezpečnost energetického zařízení je možné nahradit znaleckým posudkem osvědčujícím bezpečnost energetického zařízení. [2]

Připojení k distribuční síti

Mezi další povinnosti výrobce patří zažádat o připojení k distribuční (přenosové) síti. Žádost se tedy podává některému z provozovatelů distribuční sítě – ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, PREdistribuce. K přenosové síti se připojují velké zdroje elektrické energie.

Výrobce musí uvést, do jaké kategorie výrobců patří. Dle vyhlášky je Výrobcem první kategorie – výrobce, jehož posuzovaná výrobna elektřiny je připojena do distribuční soustavy a který alespoň osmdesát procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny, sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny, dodává do distribuční soustavy, se považuje pro účely této vyhlášky za výrobce první kategorie. Ostatní výrobci jsou výrobci druhé kategorie. [6]

Registrace OTE

Každý výrobce, bez ohledu na to, zda se jedná o výrobce z podporovaných či nepodporovaných zdrojů, se musí registrovat u operátora trhu s elektřinou, kterým je akciová společnost OTE. Výrobci musí zadávat do systému operátora trhu údaje, zejména informace o výrobě a spotřebě z měsíčních výkazů. Z těchto údajů se následně vypočítávají poplatky za systémové služby připadající provozovateli distribuční soustavy a poplatky na financování podpory elektřiny. Jejich výše je stanovena každoročně cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. OTE vyplácí podporu v režimu zeleného bonusu. [5]

Smlouva s obchodníkem s elektřinou

Výrobce dále musí uzavřít smlouvu s obchodníkem s elektřinou. Podporu v režimu povinného výkupu vyplácí dle regionální příslušnosti povinně vykupující obchodník na základě smluvního vztahu s výrobcem (E.ON Energie, a.s., ČEZ Prodej, s.r.o., a Pražská energetika, a.s.[5]

Reference

  1. SALAVEC, Jiří. OENERGETICE.cz: Trh s elektřinou - specifika, účastníci trhu a rozdělení [online]. 2017 [cit. 2018-07-29]. Dostupné z: http://oenergetice.cz/elektrina/trh-s-elektrinou/trh-s-elektrinou/
  2. ERÚ Energetický regulační úřad: Udělení licence [online]. [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: https://www.eru.cz/cs/udeleni-licence
  3. ERÚ Energetický regulační úřad: Informace pro žadatele [online]. [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: https://www.eru.cz/cs/udeleni-licence
  4. Skupina ČEZ: Čísla a statistiky Skupina ČEZ [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: https://www.cez.cz/cs/pro-media/cisla-a-statistiky/skupina-cez.html
  5. OTE: Časté dotazy [online]. [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: https://www.ote-cr.cz/poze/caste-dotazy
  6. ČEZ Distribuce: Stanovení kategorie výrobce [online]. [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-vyresit/stanoveni-kategorie-vyrobce.html