Subjekty na trhu s elektřinou

Subjekty na trhu s elektřinou se rozumí veškeré subjekty, které se zabývají výrobou, přenosem, distribucí a obchodem s elektřinou.

Výrobce elektřiny

Výrobcem elektřiny se rozumí subjekt dodávající elektřinu do sítě. Výrobcem elektřiny může být jak fyzická tak právnická osoba.

Přenosová soustava

Provozovatel přenosové soustavy spravuje přenosovou soustavu, čímž se rozumí vedení na napěťových hladinách 400 kV, 220 kV a vybrané vedení 110 kV. Jedná se též o licencovanou činnost. Provozovatel přenosové soustavy v ČR je firma ČEPS, a.s. [3]

Distribuční soustava 

Distribuční soustava je dalším krokem elektřiny směrem k zákazníkům. Jedná se o vedení 110 kV, 22 kV a 0,4 kV. Na území ČR existují tři hlavní provozovatelé distribuční soustavy. Není možné jej volit,  záleží, v jaké oblasti se naše odběrné místo nachází. Na rozdíl od toho si můžeme vybrat obchodníka/dodavatele elektřiny. Dále existují lokální distribučních soustav a to zejména v okolí průmyslových a komerčních zón.

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Distribuční soustavy v ČR [4]

Operátor trhu s elektřinou

Operátor trhu s elektřinou také patří mezi licencované subjekty. Jeho povinností je zajišťovat fungování trhu s elektřinou. V praxi to znamená, že registruje účastníky a zpracovává všechny obchodní transakce (obchodní diagramy). Na základě měření poté vyhodnocuje a provádí zúčtování odchylek. Tato data dále poskytuje účastníkům trhu. [3]

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad vydává licence všem licencovaným subjektům na trhu s elektřinou. Stanovuje tarify pro regulovanou část elektřiny, u které není zajištěna hospodářská soutěž (například přenos a distribuce jsou přirozenými monopoly). [3]

Obchodník s elektřinou

Obchodník s elektřinou (dodavatel elektrické energie) nakupuje elektřinu za účelem dalšího prodeje a musí být pro svou činnost licencován. Seznam aktivních obchodníků s elektřinou lze nalézt na stránkách Energetického regulačního úřadu. Obchodníka s elektřinou si můžeme svobodně vybrat. Obchodníci se navzájem liší jak svou produktovou nabídkou, tak cenami silové elektřiny. [1]

Koncový zákazník

Koncovým zákazníkem může být fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje elektřinu pro své vlastní využití. Konečný zákazník tedy odebranou elektřinu pouze spotřebovává.[2]

Vztahy mezi subjekty na trhu

Tok elektrické energie

Elektrická energie putuje od výrobce do přenosové soustavy, dále do distribuční soustavy, která zajišťuje distribuci konečným zákazníkům.

Tok plateb

Koncový zákazníci odvádí platbu za elektřinu (a s tím spojené služby) obchodníkům s elektřinou, se kterými mají uzavřenou smlouvu. Zákazník neřeší distribuci peněz mezi příslušné subjekty. Tuto povinnost má obchodník.

Obr. 2. Schéma trhu s elektřinou [5]

 

 

Reference

  1. CenyEnergie: Obchodník s elektřinou [online]. 2011 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: https://www.cenyenergie.cz/obchodnik-s-elektrinou/#/promo-ele
  2. CenyEnergie: Konečný zákazník [online]. 2011 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: https://www.cenyenergie.cz/konecny-zakaznik/#/promo-ele
  3. SALAVEC, Jiří. OENERGETICE.cz: Trh s elektřinou - specifika, účastníci trhu a rozdělení [online]. 2017 [cit. 2018-07-29]. Dostupné z: http://oenergetice.cz/elektrina/trh-s-elektrinou/trh-s-elektrinou/
  4. tzbinfo: Jak zjistím ke které distribuční soustavě elektřiny patřím a mohu si zvolit jinou? [online].[cit. 2018-09-25] Dostupné z: https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/211-jak-zjistim-ke-ktere-distribucni-soustave-elektriny-patrim-a-mohu-si-zvolit-jinou
  5. MONT-EL: účastníci trhu s elektřinou [online]. [cit. 2018-09-10]. Dostupné z: http://www.mont-el.cz/39-ucastnici-trhu-s-elektrinou.html