Operátor trhu s elektřinou

Úlohu operátora trhu s elektřinou zastává v České republice firma OTE, a. s., se sídlem v Praze. Předmětem podnikání jsou činnosti operátora trhu, které společnost vykonává na základě licence č. 150504700, udělené Energetickým regulačním úřadem podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 7 energetického zákona a správa veřejně přístupného rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů podle zákona č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Původní akciová společnost Operátor trhu s elektřinou, a. s. působila na trhu s elektřinou od roku 2001, od roku 2009 byla rozšířena působnost operátora trhu též pro obor plynárenství a s tím došlo ke změně obchodního názvu na OTE, a. s.[1]

Na webových stránkách OTE je možné najít statistiky udávající stav energetické soustavy České republiky.

Činnosti operátora:

 • organizování krátkodobého trhu s plynem a krátkodobého trhu s elektřinou a ve spolupráci s provozovatelem přenosové soustavy vyrovnávacího trhu s regulační energií,
 • vyhodnocování odchylky za celé území České republiky a toto vyhodnocení předávat jednotlivým subjektům zúčtování a provozovateli přenosové nebo přepravní soustavy,
 • na základě vyhodnocení odchylek zajišťování zúčtování a vypořádání odchylek subjektů zúčtování, které jsou povinny je uhradit,
 • informování provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy a provozovatele podzemních zásobníků plynu nebo provozovatele distribuční soustavy o neplnění platebních povinností účastníků trhu a subjektů zúčtování vůči operátorovi trhu,
 • zpracování a zveřejňování měsíční a roční zprávy o trhu s elektřinou a měsíční a roční zprávy o trhu s plynem v České republice,
 • zpracovávání a předávání ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, provozovateli přenosové soustavy a provozovateli přepravní soustavy alespoň jednou ročně zprávy o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a plynu a o způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu,
 • zpracování podkladů pro návrh Pravidel trhu s elektřinou a Pravidel trhu s plynem,
 • zajišťování a poskytování účastníkům trhu s elektřinou nebo plynem skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny nebo plynu,
 • zpracování a po schválení Energetickým regulačním úřadem zveřejňování obchodních podmínek operátora trhu pro elektroenergetiku a pro plynárenství způsobem umožňujícím dálkový přístup,
 • zajišťování v součinnosti s provozovateli distribučních soustav zpracovávání typových diagramů dodávek,
 • na základě údajů předaných provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem přepravní soustavy zajišťování zúčtování a vypořádání regulační energie nebo vyrovnávacího plynu včetně zúčtování při stavech nouze,
 • v případech podle § 12a energetického zákona oznamování dodavateli poslední instance odběrných  míst zákazníků včetně jejich registračních čísel,
 • sledování množství skladovaného plynu v jednotlivých podzemních zásobnících plynu a jejich kapacity,
 • zpracování na základě ročních a pětiletých předpokládaných bilancí a na základě denních, měsíčních a ročních skutečných bilancí o přepravě, distribuci, výrobě, dodávkách, obchodu s plynem a uskladnění plynu a vlastních analýz celkových  bilancí plynárenské soustavy,
 • zpracování statistiky dovozu plynu ze zahraničí a jeho vývozu do zahraničí, a to včetně zdrojů plynu, a statistiky zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu,
 • zpracování alespoň jednou měsíčně zprávy s vyhodnocením dodávek a spotřeb plynárenské soustavy včetně vyhodnocení dovozu plynu do České republiky a vývozu plynu z České republiky,
 • zpracování jednou až dvakrát ročně výsledných údajů hodinových dodávek a spotřeb plynu od plynárenských podnikatelů pro sestavení kontrolních hodinových odečtů plynárenské soustavy,
 • zpracování měsíční bilance o plnění bezpečnostního standardu dodávek plynu,
 • správa veřejně přístupného rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
 • administrace systému pro vyplácení podpory podporovaných zdrojů energie,
 • administrace systému pro vydávání a správu záruk původu.[2]

 

Obr. 1. Organizační schéma OTE [2]

Reference

 1. EJustice: Veřejný rejstřík a Sbírka listin [online]. Ministerstvo spravedlnosti [cit. 2018-07-09]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
 2. OTE: Základní údaje [online]. [cit. 2018-07-09]. Dostupné z: http://m.ote-cr.cz/o-spolecnosti/zakladni-udaje