Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad (ERÚ) byl zřízen 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) jako správní úřad pro výkon regulace v energetice.

Působnost ERÚ

ERÚ působí v následujících oblastech:

 • regulace cen,
 • podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích,
 • výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích,
 • podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie,
 • podpora kombinované výroby elektřiny a tepla,
 • podpora biometanu,
 • podpora decentrální výroby elektřiny a ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů s cílem uspokojení všech přiměřených požadavků na dodávku energií,
 • ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci,
 • ochrana oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích.

ERÚ hospodaří jako samostatná kapitola státního rozpočtu a nemá žádnou hospodářskou činnost, žádné majetkové účasti v tuzemských ani zahraničních společnostech, žádné účelové transfery, není oprávněn poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci, nemá žádné výdaje vyplývající z koncesních smluv a nemá další podřízené organizační složky. Sídlo úřadu je v Jihlavě, detašovaná pracoviště úřadu jsou v Praze a Ostravě. Počet zaměstnanců je stanoven na 333.

Rada ERÚ

Rada ERÚ, která stojí v čele úřadu má 5 členů. Členy rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a odchodu. Funkční období radních je 5 let. Každý rok je jmenován nový radní na místo toho, kterému končí funkční období. Do funkce předsedy Rady je radní jmenován na dobu zbývající do konce jeho členství v Radě ERÚ, nejvýše však na dobu 3 let. Všichni členové si vymezují jednotlivé rezorty a kompetence.

Rezorty jsou následující:

 • rezort plynárenství a lidských zdrojů
 • rezort legislativně správní
 • rezort regulace elektroenergetiky, POZE, podpory a regulace a kontroly
 • rezort teplárenství, licencí a REMIT
 • rezort statistiky a provozní agendy úřadu

Jednání rady se řídí jednacím řádem. Rada rozhoduje hlasováním. Každý radní má jeden hlas. Usnesení rady je přijato, pokud pro něj hlasovali alespoň 3 radní.

Rada ERÚ se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě. (1)

Aktuální jména členů rady je možné nalézt na webu ERÚ.

Změna dodavatele elektřiny

Od 1. ledna 2006 mají všichni odběratelé elektřiny právo zvolit si svého dodavatele elektřiny, a tím ovlivnit část svých celkových nákladů za odběr této energie. Na stránkách ERÚ je možné dohledat seznam subjektů, kterým byla vydána licence na obchod s elektřinou. Tento seznam je pravidelně aktualizován. Kromě seznamu licencovaných obchodníků s elektřinou, je zde dostupná cenová kalkulačka, která umožňuje porovnání ceny elektrické energie pro konkrétní domácnost/podnikatelský maloodběr u všech dodavatelů (poskytujících služby v dané oblasti). (1)

Mezinárodní spolupráce

Rada evropských energetických regulátorů

ERÚ je členem Rady evropských energetických regulátorů (CEER), zájmového dobrovolného neziskového sdružení energetických regulačních úřadů zemí Evropské unie. CEER byl zřízen v březnu roku 2000. Sídlo je v Bruselu. Cílem CEER je usnadnit vytvoření jednotného konkurenceschopného, účinného a udržitelného vnitřního trhu s plynem a elektřinou v Evropě. CEER funguje jako platforma spolupráce, výměny informací a pomoci mezi evropskými energetickými regulačními orgány a je jejich rozhraním na úrovní EU i na mezinárodní úrovní.2 Na úrovní EU CEER spolupracuje velmi úzce s evropskou Agenturou pro spolupráci energetických orgánů (ACER). V současné době má rada 29 členů – energetické regulátory z 27 zemí EU (mimo Slovensko) a Island a Norsko. Dále 7 pozorovatelů - energetických regulátorů ze Švýcarska, Makedonie, Kosova, Černé Hory, Moldávie, Bosny a Hercegoviny a Gruzie.(3)

Agentura pro spolupráci energetických orgánů

Posláním Agentury pro spolupráci energetických orgánů (ACER) je podporovat, prohlubovat a koordinovat spolupráci mezi energetickými regulačními orgány na úrovní EU a usilovat o dokončení jednotného a konkurenceschopného trhu s elektřinou a zemním plynem. ERÚ se angažuje v činnosti této evropské agentury na základě nařízení (ES) č. 713/2009, kterým se zřizuje tato agentura.(1)

Reference

 1. ERÚ: Energetický regulační úřad, http://www.eru.cz/cs/
 2. Oenergetice.cz: CEER - Rada evropských energetických regulátorů, http://oenergetice.cz/urady-instituce/rada-evropskych-energetickych-regulatoru/
 3. CEER, https://www.ceer.eu/eer_about