Uhlíková stopa firem

Současné nastavení společnosti je velmi zaměřené na ochranu životního prostředí a udržitelnost klimatu. Proto také investoři, stakeholdeři a firmy začínají sledovat nejen parametry ekonomické, ale i ty ekologické. Pro řadu firem znamená udržitelnost a příspěvek k šetrnému zacházení s životním prostředím nutnou cestu, jak si zachovat konkurenceschopnost na trhu. Značné množství zákazníků se totiž již dnes orientuje právě podle ekologického dopadu daného výrobku.

Proto firmy vynakládají značné prostředky, aby v prvním kroku analyzovali svoji uhlíkovou stopu (tj. množství emisí skleníkových plynů vytvořených přímo či nepřímo danou organizací, případně konkrétní službou či produktem). Po fázi prvotní analýzy následují opatření, která vedou k postupnému snižování emisní stopy. Neméně důležitý je i následný monitoring skutečných dopadů jednotlivých opatření a hlídání uhlíkové stopy v celé řadě procesů uvnitř i vně firmy.

Nejvýznamnější zátěží jsou typicky spotřeba energie při průmyslové výrobě, doprava, spotřeba budov pro vytápění a chlazení. Proto se jednotlivé firmy zaměřují na tyto oblasti a hledají možnosti ke snížení své emisní náročnosti.

Tato situace je nevyhnutelná také pro energetické firmy. Zejména energetika v České republice a firmy na sektor energetiky navázané, jsou z historického hlediska založeny na těžkém průmyslu a vysoké emisní náročnosti. Proto je snižování emisní zátěže obtížné, a musí být realizováno postupnými kroky, které vedou k dosažení daného cíle v dlouhodobém měřítku.

Problematika se týká rovněž regulovaných subjektů, jakou jsou provozovatel přenosové soustavy či provozovatelé distribučních soustav. Právě u nich je velmi obtížné snižovat množství emisí CO2. Nejvýznamnější položkou v zatěžování CO2 jsou totiž ztráty při přenosu a distribuci energie.

 

OBLAST EMISNÍ NÁROČNOSTI

SKUTEČNÉ MNOŽSTVÍ EMISÍ CO2 za rok 2018

tis. t CO2

[% ]

Ztráty v distribuci a přenosu elektřiny

381 000

74 %

Ztráty v distribuci a přenosu plynu

112 000

22 %

Provoz administrativních budov

  15 500

3 %

Provoz vozového parku

    5 100

1 %

Množství ztrát při distribuci energie je přitom odhadováno v rozmezí 4–5 % z celkového množství distribuované energie zákazníkům.

Ztráty pochopitelně závisí na velikosti a charakteru distribuovaného území (městská zástavba vs. vesnická zástavba), na charakteru vedení (nadzemní vedení vs. podzemní kabelové vedení) a dalších. Proto jsou jenom v rámci České republiky u tří největší regionálních distributorů (ČEZ Distribuce, PRE Distribuce a EG.D) ztráty energie zcela odlišné. Kontrolu nad množstvím povolených ztrát provádí Energetický regulační úřad, který se snaží motivovat jednotlivé provozovatele k postupnému snižování.