Trh s elektřinou

Hlavním specifikem, které ovlivňuje obchodování s elektřinou, je její neskladovatelnost. V tuto chvíli sice existují projekty na bateriová úložiště v síti, ale prozatím jedinou efektivní možností, jak skladovat elektřinu, je využití přečerpávacích elektráren. Další zvláštností je způsob dopravy, protože elektřina teče na základě fyzikálních zákonů cestou nejmenšího odporu. Nelze tedy u konečného zákazníka určit, která elektřina k němu doputovala.

Základním kamenem dodávky elektřiny je bilance v síti – aktuální výroba se musí rovnat aktuální spotřebě a ztrátám na vedení. Porušení této rovnováhy může vést až k blackoutu. V ČR zajišťuje tuto rovnováhu společnost ČEPS, a. s.

Pokud tedy chceme s elektrickou energií obchodovat, je v našem zájmu, abychom přesně věděli, kolik energie a kdy do sítě chceme dodat či naopak ze sítě odebrat. Veškeré odchylky od sjednaného množství (pro časový úsek) jsou regulovány a pokutovány. Proto jsou obchodující subjekty odpovědné za svoji odchylku. [1]

Odpovědnost za odchylku

Každý subjekt obchodující s elektrickou energií musí být zodpovědný za odchylku, kterou v síti způsobí, aby mohl následně zaplatit za regulační energii, která kvůli jeho odchylce musela být v zájmu rovnováhy použita. Typicky výrobci a velcí spotřebitelé jsou zodpovědní za odchylku, malí odběratelé (domácnosti) nejsou.

Účastníci trhu s elektřinou

Pro popis fungování trhu s elektřinou je potřeba se nejprve zorientovat, jaké jsou subjekty na trhu s elektřinou. Jsou to výrobce, provozovatel distribuční soustavy, provozovatel přenosové soustavy, operátor trhu, Energetický regulační úřad, obchodníci a odběratelé. [1]

Obchodník

Obchodník s elektrickou energií musí ke své činnosti také vlastnit licenci. Obchodník obchoduje na velkoobchodním i maloobchodním trhu a jeho cílem je samozřejmě maximalizace zisku. Zároveň musí obchodní transakce ohlašovat operátorovi trhu.

Obchodník je buď zástupcem výrobce (a obchoduje elektřinu vyrobenou) nebo zástupcem odběratele (jedná se buď o odběratele samotného, např. velká továrna, která spotřebuje nakoupenou elektřinu, nebo o zástupce malých odběratelů, např. domácností). Obchodníci obchodují na burze.

Odběratel

Odběratel spotřebovává elektrickou energii ze sítě na základě smlouvy s obchodníkem. Odběratel má ze zákona právo na dodávku energie v odpovídající kvalitě.

Burza

Burza organizuje trh s elektřinou a usnadňuje jejím zákazníkům pohodlnější a rychlejší obchodování s elektřinou. V ČR působí jako burza společnost PXE a. s.

Trh s elektřinou

Trhů s elektřinou je celá řada, v zásadě se dělí na dva typy, neorganizovaný a organizovaný. Na neorganizovaném trhu (myšleno jakoukoli burzou) se uzavírají bilaterální dohody. Organizovaný trh je spravován subjektem, typicky burzou a lze ho rozdělit na trhy dlouhodobého a krátkodobého typu.

 Neorganizovaný trh

Na tomto trhu se uzavírají bilaterální dohody – dvě strany se dohodnou na průběhu obchodu samostatně a nejsou omezovány pravidly. Tyto dohody samozřejmě musí být nahlášeny operátorovi trhu k určitému termínu ještě před sjednaným obchodem. Nevýhodou tohoto způsobu obchodování je ovšem hledání protistrany, se kterou se musíte dohodnout na všech podmínkách, což může být někdy nemožné. Na druhou stranu lze vyjednat velmi specifické obchody, které by například na burze proběhnout nemohly.

Merit order

Merit order je princip užívaný na trzích, kde se setkává množství nabídek od jednotlivých výrobců a poptávek od spotřebitelů. Obě tato množství jsou charakterizována časem dodávky (např. následující dvě hodiny) a množstvím energie.

Trh v určitý moment uzavře nabídky i poptávky a sestaví tzv. nabídkovou křivku (od nejlevnějších zdrojů po nejdražší). K té sestaví poptávkovou křivku a následně tyto dvě křivky spojí. Místo, kde se protnou, udává množství zobchodované energie a její cenu. Následně jsou uspokojeny všechny poptávky a nabídky, které byly zadány na trh s nižší cenou, než je výsledná. [1]

Obr.1. Merit order

V souvislosti s tím se ale v posledních letech snížila cena na trhu, a to zejména z důvodu nástupu OZE. OZE mohou totiž nabízet elektřinu za velmi nízkou cenu (mají nulové provozní náklady) a navíc jsou v řadě evropských zemí podporovány. Tím posouvají nabídkovou křivku doprava a při stejné poptávce se cena (silové!) elektřiny na burze snižuje, což nazýváme merit order effectem.

Obr. 2. Posun nabídkové křivky a tím snížení ceny elektřiny na trhu (merit order effect)

Organizovaný trh

Na organizovaném trhu mají účastníci jednu centrální protistranu, kterou je například burza. Burza trh spravuje, nastavuje pravidla a zajišťuje finanční vypořádání obchodů. Nalezení obchodních transakcí může probíhat buď na principu aukce, kdy se do uzávěrky podávají nabídky a poptávky, a poté se aukce vyhodnotí jako průsečík nabídkové a poptávkové křivky. Nebo obchody probíhají průběžně, kdy jsou nabídky a poptávky párovány okamžitě, pokud existuje odpovídající protistrana. Pokud ne, nabídka nebo poptávka čeká určený čas, zda se odpovídající protistrana neobjeví.

Dlouhodobý trh

Z názvu je patrné, že se na tomto trhu obchoduje na delší a vzdálenější časové horizonty, např. rok.

Krátkodobý trh

Na tomto trhu se obchoduje s dodávkou v řádu dní až hodin předem. I zde existuje více možností jak obchodovat.

  • Blokový trh – na blokovém trhu se obchoduje s produkty: Base, Peak nebo Off-Peak. Anglické názvy určují, na které denní období je dodávka uzavírána. Base – základ = celý den. Peak – špička = od 8 do 20 hod.. Off-Peak – mimo špičku = od 20 do 8 hod.
  • Denní trh – na denním trhu se obchoduje s dodávkou na den dopředu. Obchod probíhá formou 24 aukcí – na každou hodinu dne jedna. Výsledkem aukce je vždy výsledná cena a zobchodované množství energie.
  • Vnitrodenní trh – na vnitrodenním trhu se obchoduje v daný den na dodávku většinou minimálně hodinu předem. Na tomto trhu mohou upevňovat svojí pozici účastníci, kteří neplánovaně mají nedostatek nebo přebytek energie. Obchody na tomto trhu probíhají formou průběžného obchodování.
  • Vyrovnávací trh – tento trh má centrální poptávku/nabídku, kterou řídí provozovatel přenosové soustavy, uzavírá se 30 minut před začátkem dodávky a provozovatel přenosové soustavy zde může nakoupit regulační energii.

Obchodování s elektřinou může vypadat různými způsoby, ale vždy platí, že musíme vyrobit/spotřebovat, kolik jsme nasmlouvali. V jiném případě budeme jako obchodníci penalizováni.

Obchodování v rámci EU

Tyto pravidla platí pro trh na území ČR. Obchodování s elektřinou mimo ČR je komplikovanější, zahrnuje i obchodování přeshraničních kapacit (je nutné rezervovat si část přenosové kapacity ze sousedního státu) a v danou chvíli je celoevropská snaha o sjednocení všech trhů. Tyto snahy ovšem naráží na fyzická omezení celoevropské sítě, která není všude dokonale propojena, aby se dala považovat za jednu síť bez omezení fyzických toků elektřiny (tzv. copper plate). [1]

Reference

  1. Úvod do liberalizované energetiky: Trh s elektřinou. Praha: Asociace energetických manažerů, 2016. ISBN 978-80-260-9212-4.